PROPŮJČENÍ BOUDY JE MOŽNÉ MINIMÁLNĚ NA 2 DNY. POBYT NA JEDNU NOC NENÍ MOŽNÝ!!!

Správce smí ubytovat hosta, který se prokáže občanským průkazem, cestovním pasem či jiným průkazem totožnosti.

Host užívá boudu po dobu, kterou si sjednal se správcem zařízení. Nástup na boudu je  v sobotu (nebo jiný den dle dohody) ve 12 hodin a odjezd je následující sobotu (nebo jiný den dle dohody) nejpozději do 11 hodin. Pobyt končí předáním boudy jejímu správci. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu být účtován pobyt za následující den v hodnotě 350Kč za každý další den.

Host je povinen si přivézt vlastní ložní povlečení (nebo spacák). Host ukončující pobyt je povinen předat chatu uklizenou a čisté polštáře a deky vč. matrací správci chaty. Případné znečištění polštářů, dek a matrací bude hostu naúčtováno dle ceníku čistírny.

Host odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, včetně všech zařízení na oploceném pozemku boudy. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

V boudě i mimo ni se nesmí přemísťován nábytek a provádět zásahy do  jakékoliv  instalace. Je přísně zákázáno, jakýmkoli způsobem manipulovat s venkovním posezením, které je pod přístřeškem před rybářskou boudou!

Host je povinen, neprodleně hlásit jakoukoli závadu, způsobenou na ubytovacím zařízení, správci boudy.

Na začátku pobytu si host nahodí (tj. aktivuje) všechny tři jističe v rozvodné skříňce pro přívod elektrické energie do Boudy. Host je povinen při každém odchodu z boudy, přesvědčit se zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče, zhasnuta všechna světla, zavřená všechna okna a zavřeny vyhasnutá  kamna. Před ukončením pobytu je host navíc povinen shodit (tj. deaktivovat) všechny tři jističe (světla, venkovní zásuvky, vnitřní zásuvky). Při každém odchodu z Boudy je host povinen uzamknout vstupní dveře, dveře na WC a oplocení boudy. Host je po celou dobu pobytu povinen se chovat v ubytovacím zařízení tak, aby nevznikl požár.

Ubytovatel neodpovídá za věci, které host do chaty vnesl.

V ubytovacím zařízení jsou povolena domácí zvířata (psi, kočky, papoušci, aj.)

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování je u správce chaty a na webových stránkách  Revíru Grado   www.revirgrado.cz/ubytovani.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má správce ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady. Stížnosti hosta, případně návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá Výbor Místní organizace.

 

Řád je platný od 1.4 . 2020                                Schváleno výborem MO ČRS Čelákovice